Loading...
Loading...

Integritetspolicy

Insamling av information. Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information och syfte. Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret)

Förbättra vår hemsida Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies. Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Radera personuppgifter. Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på support@efuel.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Hur uppfyller EFUEL slutkundernas informationsbehov enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR? Om personuppgifter inte har samlats in från den registrerade ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande information:

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter och, i förekommande fall, den personuppgiftsansvariges representant,

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om tillämpligt,

Syftet med den avsedda behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för behandlingen,

Vilka kategorier av personuppgifter som berörs,

Eventuella mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna,

i tillämpliga fall, att den registeransvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i en tredje stat eller en internationell organisation och huruvida kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå eller inte eller, när det gäller de överföringar som avses i artiklarna 46 eller 47 eller artikel 49.1 andra stycket, en hänvisning till de nödvändiga eller lämpliga skyddsåtgärderna, hur man kan få en kopia av dem eller var de har gjorts tillgängliga.

Utöver den information som avses i punkt 1 ska den registeransvarige förse den registrerade med följande information som är nödvändig för att garantera den registrerade en rättvis och öppen behandling:

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, de berättigade intressen som den registeransvarige eller en tredje part har,

rätten att från den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av den registrerade och att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

Den källa från vilken personuppgifterna kommer och, i förekommande fall, om de kommer från offentligt tillgängliga källor,

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 och, åtminstone i dessa fall, relevant information om den underliggande logiken och om betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Samtycke. Genom att använda vår webbplats & kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

EFUEL Partner - Allmänna Försäljningsvillkor

Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB Försäljningsvillkor – gäller från 1:a mars 2023.

1. Allmänt Dessa villkor ("Villkoren") tillämpas vid all försäljning från Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, nedan kallat "EFUEL", till dess kunder, nedan kallad "Kund", (gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”) om inte annat överenskommits skriftligen.

EFUELs Kunder utgörs av dess återförsäljare, som saluför/säljer vidare EFUELs produkter till slutkunder. Det finns en årlig miniminivå för köp om 7000 kronor, denna beräknas per kalenderår. EFUEL förbehåller sig rätten att stänga av kontot för Kunder som inte uppfyller miniminivån för köp.

Definitioner: I dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan: “Villkor” avser dessa försäljningsvillkor “Webbplatsen” avser efuel.se med undersidor “Branschvillkor” avser ALEM 09 “Avtalskunder” kunder som ingått specifikt ramavtal där vissa villkor ersätter eller kompletterar dessa Försäljningsvillkor “CE” förkortning av “Customer Excellence och avser EFUELs kundtjänst

1.1 Avtalsdokument Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen anges: De mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtal om sådant finns, exempel Avtalskunder Dessa Försäljningsvillkor Tillämpliga Branschvillkor

2. Försäljningsvillkor

2.1 Priser Vid varje ordertillfälle tillämpas gällande prislista, lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. EFUEL förbehåller sig rätten att korrigera avtalat pris eller göra korrigeringar av prislistan p.g.a. förändring i valuta-, produktions-, råvaru-, admin-, leverantör-, underleverantör- eller transportkostnader. EFUEL förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter, andra avgifter eller skatter.

2.2 Betalningsvillkor Kund som har godkänd kredit (vilket kan erhållas efter genomförd kreditupplysning) har möjlighet att handla mot faktura där betalning ska erläggas inom 20 dagar från fakturadatum. Avtalskunder kan erhålla andra betalningstider. Fakturan levereras avgiftsfritt i PDF-format via e-post som standard. E-faktura finns som alternativ. Dröjsmålsränta efter fakturans förfallodatum debiteras med Riksbankens referensränta +8% samt en påminnelseavgift på 60 kronor.

2.3 Övriga betalningsvillkor EFUEL förbehåller sig rätten att sätta och ändra kreditgräns för Kunden. Därtill äger EFUEL rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar, säga upp Kundens konto eller upphöra att leverera under dessa Villkor om Kunden är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor.

Kunder som ej har kredit eller om kreditgränsen överskridits har möjlighet att göra en förskottsbetalning eller betala med kort innan ordern skickas.

2.4 Fraktkostnad Leverans är fraktfritt enligt leveransvillkor INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation för vad som beskrivs i 2.4 Expeditionsavgift samt för större beställningar som skickas med pallfrakt. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en pallavgift om 500 kronor per pall (maxavgift 1500 kronor oavsett antal pallar). Detta gäller även om ett enskilt kolli överstiger 35 kg eller har ett mått över 150 cm. Denna kostnad framgår ej av orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund.

2.5 Expeditionsavgift För ordrar under 1000 kronor (exklusive moms, frakt och andra avgifter) förbehåller sig EFUEL rätten att ut en expeditionsavgift på 160 kronor. Denna kostnad framgår ej på orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund. EFUEL förbehåller sig rätten att fakturera tillkommande fraktkostnader enligt 2.4 Fraktkostnad samt 2.5 Expeditionsavgift separat i efterhand.

2.6 Produktinformation på Webbplatsen EFUEL reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. EFUEL har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen på Webbplatsen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kunden att underrättas och EFUEL kommer att invänta Kundens godkännande av det ändrade priset innan Kundens beställning skickas.

Bilder och övrig information på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer och EFUEL garanterar inte att bilderna återger varans exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

2.7 Annullering av order Det är möjligt att annullera en order fram till att ordern hanteras av lagret. Om Kunden ångrar sig efter denna tidpunkt behöver Kunden göra en retur (se nedan under avsnitt 4 Retur).

2.8 Kontouppgifter Om Kund använder inloggning via Webbplatsen ansvarar Kunden för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord samt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker Kunden till att åta sig ansvaret för alla aktiviteter som sker via Kundens konto. Kunden måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert. Kunden måste informera EFUEL omedelbart om Kunden har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt. EFUEL förbehåller sig rätten att inaktivera ett konto om det råder misstanke om att kontot används på ett obehörigt sätt. EFUEL informerar Kunden omedelbart vid sådan misstanke och återaktiverar kontot efter att Kund åter säkerställt att kontouppgifter och lösenord är säkert.

2.9 Adress och leveransuppgifter Kund är ansvarig för att rätt leverans- och fakturaadress är angett för sitt konto. Vid felaktiga leverans- eller faktureringsuppgifter i samband med lagd order förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift om 160 kronor.

2.91 Äganderättsförbehåll EFUEL förbehåller sig rätten att återta sålda produkter, som skall hållas åtskilda från Kundens egna varor och tydligt märkas som EFUELs produkter, tills dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor.

3. Leveransvillkor EFUEL följer de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09 samt INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation för vad som beskrivs i sektion 2.4 Fraktkostnad samt 2.5 Expeditionsavgift. Kunden är vid mottagande ansvarig för att bekräfta att levererade produkter motsvarar orderbekräftelse samt följesedel. Om produkter saknas i beställningen ska Kund informera EFUEL snarast möjligt och senast 14 dagar efter leverans. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav.

3.1 Leveranssätt Leverans sker inom Sverige med antingen Schenker, DHL eller annan speditör. EFUEL förbehåller sig rätten att ändra av Kund valt leveranssätt. Order som lagts före kl. 07:00 på vardagar skickas vanligen samma dag från EFUELs lager.

Vid mottagande av utkörning kan legitimationskontroll ske av mottagaren och antingen ID-kort eller Tjänste-ID skall visas samt att försändelsen skall signeras av mottagaren. Detta för att försvåra för bedrägerier och skydda Kundens försändelse. EFUEL ansvarar ej för att legitimationskontroll har utförts vid eventuell tvist eller att försändelsen kvitterats av kunden.

Om leverans med bud ej kan ske, pga. att kontoret är stängt eller annat liknande förhinder, går godset i retur till EFUEL och kommer att skickas om till mottagaradressen med av EFUEL vald transportör. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om 160 kr. Detta gäller även om försändelsen inte hämtas ut hos ombud och därav returneras till EFUEL.

3.2 Restorder och delleverans Kund kan lägga en order av produkter som tillfälligt är slut i lager ("Restorder") med undantag för vad som anges nedan.

EFUEL förbehåller sig dock rätten att neka Restorder från Kund, detta kan exempelvis vara fallet i förhållande till produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt eller att produkten utgått ur sortimentet.

När Kund beställer en produkt som tillfällig inte finns i lager förbehåller sig EFUEL rätten att leverera hela ordern när alla varor återkommit i lager. Dock med två undantag:

  1. Delleverans specifikt efterfrågas av Kund för en given order
  2. I sällan förekommande fall där EFUEL förbehåller sig rätten att fatta beslut om delleverans, exempelvis om leveransprognos från leverantör är osäker eller ändras.

Vid delleverans framgår alltid tydligt av följesedeln vilka produkter som levererats samt kvarstår att leverera vid senare tillfälle.

3.3 Transportskador Mottagaren ska vid mottagandet kontrollera godset och bekräfta att antal kollin överensstämmer med fraktsedel och orderbekräftelse. Synliga transportskador på godset ska direkt och alltid av mottagaren anmälas till transportören. För att en reklamation avseende transportskador ska vara giltig ska eventuella fraktavvikelser noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören direkt vid leverans. Därefter ska Kund informera EFUEL enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods. I tillägg så måste eventuella ej synliga transportskador, dv.s. skador som kan ha skett p.g.a. hantering men som inte syns på emballage vid mottagande, anmälas till EFUEL inom 5 dagar efter mottagande enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods.

3.4 Borttappat gods Om leverans från EFUELs lager har bekräftats men godset inte mottagits inom vad som anses vara normal leveranstid ska Kund snarast, men senast inom 14 dagar från att ordern lades, anmäla detta till EFUEL via kontakt med CE. EFUEL startar reklamation mot transportören och förser Kund med de varor som saknas. Sedvanlig polisanmälan kommer att göras och Kund förväntas vara medhjälplig för att lösa eventuell tvist.

3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods Vid reklamation av transportskada eller borttappat gods ska Kund alltid kontakta CE och få ett RMA-nummer (RMA-ID) tilldelat för den reklamerade försändelsen. Om villkoren enligt 3.3 Transportskador och 3.4 Borttappat gods efterlevts kommer då ansvaret övergå till EFUEL och Kund kommer att ombesörjas med nya produkter.

4. Returer

4.1 Allmänt Returer godkänns om returförfrågan görs inom 30 dagar från fakturadatum. Alla produkter som returneras skall förses med ett returnummer (“Retur-ID”) samt skickas in med av EFUEL tillhandahållen returfraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om i inloggat läge på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. Om Kunden avser byta returnerad produkt mot ny produkt görs detta separat genom att lägga en ny beställning via Webbplatsen. Returfraktsedel skickas som regel per e-post om inte annat efterfrågas.

Returnumret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet. För alla returer tillkommer en returavgift på 160 kr. För returer där de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris överstiger 40 000 kr förbehåller sig EFUEL rätten att debitera en returavgift om 10% av de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt returnummer, eller som inte överensstämmer med returnummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Produkter som returneras skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Vid transportskador förorsakade av bristfälligt emballage, om varan inte är komplett med felfritt originalemballage och alla tillbehör kommer EFUEL återsända varan till avsändaren samt ta ut en administrationsavgift på 160 kr och returfrakt debiteras avsändaren.

För returer som beror på fel från EFUELs sida (exempelvis leverans av fel produkt, fel antal produkter eller liknande) tillämpas ingen avgift. Dock ska retur godkännas av CE samt förses med returnummer samt returneras enligt de riktlinjer som framgår av dessa Villkor.

4.2 Kreditering av returnerade varor Krediteringar av returnerade varor sker enligt det pris som Kunden fakturerats för varan med avdrag för returavgiften på 160 kr samt om applicerbart 10% av varornas sammanlagda försäljningspris. Kreditering sker efter mottagande av returen förutsatt att returen uppfyller villkoren enligt avsnitt 4 Returer, kreditering kan ta upp till 30 dagar.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor avseende returer accepteras.

5. Reklamation och garanti

5.1 Allmänt Alla produkter som reklameras skall förses med ett RMA-nummer (“RMA-ID”) samt skickas in med av EFUEL tillhandahållen fraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. RMA-numret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet.

Vanligtvis skickas ersättningsprodukt vid godkänd reklamation ut till Kund tillsammans med returfraktsedel för reklamerad produkt, dock förbehåller sig EFUEL rätten att hantera detta på annat sätt. Alla reklamerade produkter samt eventuella tillbehör eller av EFUEL försedda produkter som påverkats av åtgärd för reklamerad produkt ska returneras till EFUEL inom 30 dagar från godkänt reklamationsärende.

För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i EFUELs garantiåtagande.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Garantitid från respektive tillverkares garantilöften gäller. Garantilöftena återfinns på respektive tillverkares hemsida eller produktblad. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att EFUEL har godkänt reklamerad produkt för eventuell åtgärd.

Om EFUEL mottager en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel Kunden uppgivit, förbehåller sig EFUEL rätten att debitera Kunden en felsökningsavgift på 160 kronor samt returfrakt.

EFUEL förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en reklamerad produkt skall repareras, ersättas av identisk alternativt likvärdig produkt eller krediteras om produkten utgått ur sortimentet.

EFUEL förbehåller sig rätten att hänvisa Kunden till extern servicepartner i eller utanför Sverige för utbyte/reparation av defekt vara. I båda dessa fall står Kunden för fraktkostnaden. För reklamationer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av Kund, och som därmed går i retur till EFUEL, förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift på 160 kronor.

Utnyttjandet av RMA-nummer innebär att ovanstående villkor avseende retur av reklamerade produkter accepteras.

5.2 Kreditering av ersättningsvaror vid reklamation Krediteringar av ersättningsprodukter vid reklamation sker enligt det pris som Kunden fakturerats för ersättningsprodukten. Kreditering sker vid mottagande av defekt produkt förutsatt att returen samt reklamation uppfyller villkoren enligt avsnitt 5 Reklamation och garanti.

5.3 Retur av reklamerade produkter Om Kund inte returnerar reklamerade produkter enligt 5.1 Allmänt kommer EFUEL inte att kreditera fakturan för ersättningsprodukter. Kund blir därmed skyldig att betala fakturan.

6. Ansvar

6.1 Ansvarsbegränsning EFUEL ansvarar endast för direkta skador som uppstår till följd av EFUELs brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. EFUEL ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst, minskad eller avbruten affärsverksamhet, missade affärsmöjligheter, förlust av data, förlust av ”goodwill” eller några andra indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för EFUEL ska aldrig överstiga (a) den beloppsbegränsning som stadgats i aktuella Branschvillkor, eller (b) om någon sådan beloppsbegränsning inte stadgats, 10 % av Produktens nettopris. Begränsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av EFUELs grova oaktsamhet eller avsiktliga överträdelse.

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot EFUEL så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för kravet uppstod. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav och EFUEL är fri från ersättningsskyldighet.

6.2 Force Majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges i det följande (“Befriande Omständighet”) och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, statliga ingripanden, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, fördyrande omständigheter, blockad, brand, naturkatastrof, olyckshändelse av större omfattning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemi, epidemi, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, valutarestriktioner, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i, utebliven, eller försening av leveranser från leverantörer eller underleverantörer som orsakas av sådana Befriande Omständigheter.

Om Part önskar åberopa en Befriande Omständighet, ska Part omedelbart underrätta den andra Parten när det finns risk att förpliktelse enligt dessa Villkor inte kan infrias eller blir fördröjda. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

När en Part ställer in sina förpliktelser med stöd av denna punkt 6.4, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Vardera Part har rätt att avbryta förpliktelserna enligt dessa Villkor med tre (3) månaders varsel om Villkorens fullgörande försenas under mer än tre (3) månader.

6.3 Tillämplig lag och tvister Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist rörande tillämpningen av dessa Villkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan EFUEL och Kunden. Eventuella tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB