Integritetspolicy

Insamling av information. Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information och syfte. Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret)

Förbättra vår hemsida Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies. Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Radera personuppgifter. Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på support@efuel.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Hur uppfyller EFUEL slutkundernas informationsbehov enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR? Om personuppgifter inte har samlats in från den registrerade ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande information:

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter och, i förekommande fall, den personuppgiftsansvariges representant,

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om tillämpligt,

Syftet med den avsedda behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för behandlingen,

Vilka kategorier av personuppgifter som berörs,

Eventuella mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna,

i tillämpliga fall, att den registeransvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i en tredje stat eller en internationell organisation och huruvida kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå eller inte eller, när det gäller de överföringar som avses i artiklarna 46 eller 47 eller artikel 49.1 andra stycket, en hänvisning till de nödvändiga eller lämpliga skyddsåtgärderna, hur man kan få en kopia av dem eller var de har gjorts tillgängliga.

Utöver den information som avses i punkt 1 ska den registeransvarige förse den registrerade med följande information som är nödvändig för att garantera den registrerade en rättvis och öppen behandling:

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, de berättigade intressen som den registeransvarige eller en tredje part har,

rätten att från den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av den registrerade och att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

Den källa från vilken personuppgifterna kommer och, i förekommande fall, om de kommer från offentligt tillgängliga källor,

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 och, åtminstone i dessa fall, relevant information om den underliggande logiken och om betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Samtycke. Genom att använda vår webbplats & kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

Återbetalningspolicy

§ 1 Parterna

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad "Kunden") och Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, organisationsnummer 559234-8733, (hädanefter kallat "Efuel"). Kunden och Efuel benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för efuel’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren vid försäljning av molntjänst (”molntjänst”) till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Efuel’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Efuel’s hemsida, www.efuel.se

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Efuel’s hemsida bekräftar Efuel köpet genom att skicka en orderbekräftelse och vid köp från offert skickas faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Efuel’s affärslokaler

4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, molntjänst, Laddkabel eller Installation via Efuel’s hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Efuel (retur@efuel.se) att Kunden ångrar ingåendet av avtalet. Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som skall returneras. En avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning tas ut från det återbetalade beloppet. Du är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. Din återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 5 Returnering av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Efuel utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Efuel om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Efuel enligt punkt 5.1 ska skickas till: Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, CO/ Dreamlogistics AB, Produktionsvägen 10, 262 96 Strövelstorp.

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Efuel har tagit emot den. Efuel rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Efuel tar inte emot paket som måste lösas ut.

Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som skall returneras. En avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning tas ut från det återbetalade beloppet. Du är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. Din återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Efuel betala tillbaka vad Kunden har betalat. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Efuel fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Efuel’s återbetalning ska göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida Kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Efuel som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion.

6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt markeras på kvittot. § 7 Leverans

7.1 Efuel levererar i hela Sverige. Kunden ombeds kontakta Efuel vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av molntjänst sker normalt inom två (2) arbetsdagar.

§ 8 Köp av Installationstjänster

8.1 Om Parterna avtalar att Efuel ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för Efuel’s utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Efuel’s hemsida, www.efuel.se, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation (”Anpassad installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad installation finns på Efuel’s hemsida.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Efuel föreslår tillgodoser Efuel detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför Efuel detta mot en särskild avgift.

8.4 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Efuel får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Efuel inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Efuel rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Efuel’s orderbekräftelse och ska meddelas till Efuel via email på support@efuel.se med angivande av ordernumret.

8.5 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställning av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

8.6 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

8.7 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

§ 9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Molntjänst framgår av Efuel vid var tid gällande prislista. Gällande prislista finns alltid tillgänglig på www.efuel.se. Efuel reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 Betalning görs via faktura (alternativt i tillämpliga fall genom en betalningslösning via SEB eller andra betalningsinstitut). All betalning sker i svenska kronor.

9.3 Betalning ska vara Efuel tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

9.4 Om betalning inte sker i rätt tid har Efuel, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

9.5 Efuel kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.

9.6 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§ 10 Fel, brister och reklamationsrätt

10.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Efuel’s hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Efuel’s hemsida.

10.2 En vara får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till en annan elbil ska Kunden kontakta Efuel för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

10.3 En Kund har två (2) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Efuel att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

10,5 Varor som skall reklameras måste ett mail med följande uppgifter

Ordernummer

Kontaktperson samt adress och kontaktinformation

Skickas till

Efuel skiskcar därefter ut en returfraktsedel (utan kostnad). Den reklamerade produkten skall återsändas så snarast. DÅ Efuel har erhållit den reklamerade produkten och har säkerställt att reklamationen beror på ett tillverkningsfel och inte ett hanteringsfel så skickas en ersättningsvara till dig som kund.

§ 11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar: (i) Efuel ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och (ii) Efuel ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.2 EFUEL ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas med Laddutrustningen. Köparen är ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. Efuel ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.3 Efuel har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Efuel’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Efuel inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Efuel inte kunde förutse när avtalet tecknades.

§ 12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

• Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

• Att Efuel’s personal, eller av Efuel utsedd person, får erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

• Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare föreligger.

• Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Efuel enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.2 Kunden ansvarar för följande:

• Att platsen för Installation av Laddutrustningen är på en fastighet för vilken Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.

• Att information nödvändig för Efuel’s, eller dennes underentreprenörer, arbete är korrekt.

• Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt.

• Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av köparen är utan brister.

• Att den plats där Installationen av Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet. Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Efuel om skadan.

§ 13 Grön Teknik

Skattereduktion avgår enligt kraven för ”Grön Teknik, kraven hittar du på Skatteverkets Hemsida, www.skatteverket.se, läs igenom och säkerställ att du omfattas av skattereduktionen innan beställning. Efuel förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket nekas. Betalningsvillkor 10 dagar.

Efuel förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att ngn del av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Efuel att söka någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera Efuel,s kvarvarande betalning av standardinstallation samt material som har beställts genom Efuel. Resterande tvistiga del får hanteras mellan respektive installatör och kund.

I samband med att du som kund godkänner en beställning av en standardinstallation så är det ditt ansvar som kund att informera dig om vilka ytterligare till som krävs för att din anläggning skall fungera på ett säkert och funktionellt sätt av den installatör som utför arbetet. I detta ansvar ligger framför allt att förvissa dig om att du som kund och beställare har godkänt till installatören de extra arbete som han eller hon föreslår med de prisuppgifter som anges i Efuel prislist om tillkommande arbeten. Arbeten eller Material utanför Efuel:s erbjudande faller under särskilt ansvar för dig som beställare.

§ 14 Kundtjänst

14.1 Efuel’s kundtjänst kan nås på e-post

§ 15 Behandling av personuppgifter

15.1 Efuel kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter. Kunden samtycker genom detta avtal till att Efuel behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Efuel’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Efuel fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Efuel inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Efuel i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Efuel’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Efuel’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Efuel’s hemsida vid var tid gällande persondatapolicy. För frågor eller annat med anledning av Efuel’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Efuel på mail support@efuel.se.

§ 16 Tillämplig lag och tvister

16.1 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.

Allmänna affärsvillkor för privatpersoner

§ 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad "Kunden") och Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, organisationsnummer 559234-8733, (hädanefter kallat "Efuel"). Kunden och Efuel benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”. § 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för efuel’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren vid försäljning av molntjänst (”molntjänst”) till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Efuel’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Efuel’s hemsida, www.efuel.se

§ 3 Ingående av avtal 3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Efuel’s hemsida bekräftar Efuel köpet genom att skicka en orderbekräftelse och vid köp från offert skickas faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Efuel’s affärslokaler 4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, molntjänst, Laddkabel eller Installation via Efuel’s hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Efuel (retur@efuel.se) att Kunden ångrar ingåendet av avtalet. Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut. Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som skall returneras. En avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning tas ut från det återbetalade beloppet. Du är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. Din återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 5 Returnering av varor 5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Efuel utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Efuel om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Efuel enligt punkt 5.1 ska skickas till: Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, CO/ Dreamlogistics AB, Produktionsvägen 10, 262 96 Strövelstorp.

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Efuel har tagit emot den. Efuel rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Efuel tar inte emot paket som måste lösas ut. Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som ska

EFUEL Partner - Allmänna Försäljningsvillkor

Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB Försäljningsvillkor – gäller från 1:a mars 2023.

1. Allmänt Dessa villkor ("Villkoren") tillämpas vid all försäljning från Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, nedan kallat "EFUEL", till dess kunder, nedan kallad "Kund", (gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”) om inte annat överenskommits skriftligen.

EFUELs Kunder utgörs av dess återförsäljare, som saluför/säljer vidare EFUELs produkter till slutkunder. Det finns en årlig miniminivå för köp om 7000 kronor, denna beräknas per kalenderår. EFUEL förbehåller sig rätten att stänga av kontot för Kunder som inte uppfyller miniminivån för köp.

Definitioner: I dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan: “Villkor” avser dessa försäljningsvillkor “Webbplatsen” avser efuel.se med undersidor “Branschvillkor” avser ALEM 09 “Avtalskunder” kunder som ingått specifikt ramavtal där vissa villkor ersätter eller kompletterar dessa Försäljningsvillkor “CE” förkortning av “Customer Excellence och avser EFUELs kundtjänst

1.1 Avtalsdokument Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen anges: De mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtal om sådant finns, exempel Avtalskunder Dessa Försäljningsvillkor Tillämpliga Branschvillkor

2. Försäljningsvillkor

2.1 Priser Vid varje ordertillfälle tillämpas gällande prislista, lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. EFUEL förbehåller sig rätten att korrigera avtalat pris eller göra korrigeringar av prislistan p.g.a. förändring i valuta-, produktions-, råvaru-, admin-, leverantör-, underleverantör- eller transportkostnader. EFUEL förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter, andra avgifter eller skatter.

2.2 Betalningsvillkor Kund som har godkänd kredit (vilket kan erhållas efter genomförd kreditupplysning) har möjlighet att handla mot faktura där betalning ska erläggas inom 20 dagar från fakturadatum. Avtalskunder kan erhålla andra betalningstider. Fakturan levereras avgiftsfritt i PDF-format via e-post som standard. E-faktura finns som alternativ. Dröjsmålsränta efter fakturans förfallodatum debiteras med Riksbankens referensränta +8% samt en påminnelseavgift på 60 kronor.

2.3 Övriga betalningsvillkor EFUEL förbehåller sig rätten att sätta och ändra kreditgräns för Kunden. Därtill äger EFUEL rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar, säga upp Kundens konto eller upphöra att leverera under dessa Villkor om Kunden är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor.

Kunder som ej har kredit eller om kreditgränsen överskridits har möjlighet att göra en förskottsbetalning eller betala med kort innan ordern skickas.

2.4 Fraktkostnad Leverans är fraktfritt enligt leveransvillkor INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation för vad som beskrivs i 2.4 Expeditionsavgift samt för större beställningar som skickas med pallfrakt. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en pallavgift om 500 kronor per pall (maxavgift 1500 kronor oavsett antal pallar). Detta gäller även om ett enskilt kolli överstiger 35 kg eller har ett mått över 150 cm. Denna kostnad framgår ej av orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund.

2.5 Expeditionsavgift För ordrar under 1000 kronor (exklusive moms, frakt och andra avgifter) förbehåller sig EFUEL rätten att ut en expeditionsavgift på 160 kronor. Denna kostnad framgår ej på orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund. EFUEL förbehåller sig rätten att fakturera tillkommande fraktkostnader enligt 2.4 Fraktkostnad samt 2.5 Expeditionsavgift separat i efterhand.

2.6 Produktinformation på Webbplatsen EFUEL reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. EFUEL har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen på Webbplatsen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kunden att underrättas och EFUEL kommer att invänta Kundens godkännande av det ändrade priset innan Kundens beställning skickas.

Bilder och övrig information på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer och EFUEL garanterar inte att bilderna återger varans exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

2.7 Annullering av order Det är möjligt att annullera en order fram till att ordern hanteras av lagret. Om Kunden ångrar sig efter denna tidpunkt behöver Kunden göra en retur (se nedan under avsnitt 4 Retur).

2.8 Kontouppgifter Om Kund använder inloggning via Webbplatsen ansvarar Kunden för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord samt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker Kunden till att åta sig ansvaret för alla aktiviteter som sker via Kundens konto. Kunden måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert. Kunden måste informera EFUEL omedelbart om Kunden har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt. EFUEL förbehåller sig rätten att inaktivera ett konto om det råder misstanke om att kontot används på ett obehörigt sätt. EFUEL informerar Kunden omedelbart vid sådan misstanke och återaktiverar kontot efter att Kund åter säkerställt att kontouppgifter och lösenord är säkert.

2.9 Adress och leveransuppgifter Kund är ansvarig för att rätt leverans- och fakturaadress är angett för sitt konto. Vid felaktiga leverans- eller faktureringsuppgifter i samband med lagd order förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift om 160 kronor.

2.91 Äganderättsförbehåll EFUEL förbehåller sig rätten att återta sålda produkter, som skall hållas åtskilda från Kundens egna varor och tydligt märkas som EFUELs produkter, tills dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor.

3. Leveransvillkor EFUEL följer de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09 samt INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation för vad som beskrivs i sektion 2.4 Fraktkostnad samt 2.5 Expeditionsavgift. Kunden är vid mottagande ansvarig för att bekräfta att levererade produkter motsvarar orderbekräftelse samt följesedel. Om produkter saknas i beställningen ska Kund informera EFUEL snarast möjligt och senast 14 dagar efter leverans. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav.

3.1 Leveranssätt Leverans sker inom Sverige med antingen Schenker, DHL eller annan speditör. EFUEL förbehåller sig rätten att ändra av Kund valt leveranssätt. Order som lagts före kl. 07:00 på vardagar skickas vanligen samma dag från EFUELs lager.

Vid mottagande av utkörning kan legitimationskontroll ske av mottagaren och antingen ID-kort eller Tjänste-ID skall visas samt att försändelsen skall signeras av mottagaren. Detta för att försvåra för bedrägerier och skydda Kundens försändelse. EFUEL ansvarar ej för att legitimationskontroll har utförts vid eventuell tvist eller att försändelsen kvitterats av kunden.

Om leverans med bud ej kan ske, pga. att kontoret är stängt eller annat liknande förhinder, går godset i retur till EFUEL och kommer att skickas om till mottagaradressen med av EFUEL vald transportör. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om 160 kr. Detta gäller även om försändelsen inte hämtas ut hos ombud och därav returneras till EFUEL.

3.2 Restorder och delleverans Kund kan lägga en order av produkter som tillfälligt är slut i lager ("Restorder") med undantag för vad som anges nedan.

EFUEL förbehåller sig dock rätten att neka Restorder från Kund, detta kan exempelvis vara fallet i förhållande till produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt eller att produkten utgått ur sortimentet.

När Kund beställer en produkt som tillfällig inte finns i lager förbehåller sig EFUEL rätten att leverera hela ordern när alla varor återkommit i lager. Dock med två undantag:

  1. Delleverans specifikt efterfrågas av Kund för en given order
  2. I sällan förekommande fall där EFUEL förbehåller sig rätten att fatta beslut om delleverans, exempelvis om leveransprognos från leverantör är osäker eller ändras.

Vid delleverans framgår alltid tydligt av följesedeln vilka produkter som levererats samt kvarstår att leverera vid senare tillfälle.

3.3 Transportskador Mottagaren ska vid mottagandet kontrollera godset och bekräfta att antal kollin överensstämmer med fraktsedel och orderbekräftelse. Synliga transportskador på godset ska direkt och alltid av mottagaren anmälas till transportören. För att en reklamation avseende transportskador ska vara giltig ska eventuella fraktavvikelser noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören direkt vid leverans. Därefter ska Kund informera EFUEL enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods. I tillägg så måste eventuella ej synliga transportskador, dv.s. skador som kan ha skett p.g.a. hantering men som inte syns på emballage vid mottagande, anmälas till EFUEL inom 5 dagar efter mottagande enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods.

3.4 Borttappat gods Om leverans från EFUELs lager har bekräftats men godset inte mottagits inom vad som anses vara normal leveranstid ska Kund snarast, men senast inom 14 dagar från att ordern lades, anmäla detta till EFUEL via kontakt med CE. EFUEL startar reklamation mot transportören och förser Kund med de varor som saknas. Sedvanlig polisanmälan kommer att göras och Kund förväntas vara medhjälplig för att lösa eventuell tvist.

3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods Vid reklamation av transportskada eller borttappat gods ska Kund alltid kontakta CE och få ett RMA-nummer (RMA-ID) tilldelat för den reklamerade försändelsen. Om villkoren enligt 3.3 Transportskador och 3.4 Borttappat gods efterlevts kommer då ansvaret övergå till EFUEL och Kund kommer att ombesörjas med nya produkter.

4. Returer

4.1 Allmänt Returer godkänns om returförfrågan görs inom 30 dagar från fakturadatum. Alla produkter som returneras skall förses med ett returnummer (“Retur-ID”) samt skickas in med av EFUEL tillhandahållen returfraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om i inloggat läge på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. Om Kunden avser byta returnerad produkt mot ny produkt görs detta separat genom att lägga en ny beställning via Webbplatsen. Returfraktsedel skickas som regel per e-post om inte annat efterfrågas.

Returnumret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet. För alla returer tillkommer en returavgift på 160 kr. För returer där de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris överstiger 40 000 kr förbehåller sig EFUEL rätten att debitera en returavgift om 10% av de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt returnummer, eller som inte överensstämmer med returnummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Produkter som returneras skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Vid transportskador förorsakade av bristfälligt emballage, om varan inte är komplett med felfritt originalemballage och alla tillbehör kommer EFUEL återsända varan till avsändaren samt ta ut en administrationsavgift på 160 kr och returfrakt debiteras avsändaren.

För returer som beror på fel från EFUELs sida (exempelvis leverans av fel produkt, fel antal produkter eller liknande) tillämpas ingen avgift. Dock ska retur godkännas av CE samt förses med returnummer samt returneras enligt de riktlinjer som framgår av dessa Villkor.

4.2 Kreditering av returnerade varor Krediteringar av returnerade varor sker enligt det pris som Kunden fakturerats för varan med avdrag för returavgiften på 160 kr samt om applicerbart 10% av varornas sammanlagda försäljningspris. Kreditering sker efter mottagande av returen förutsatt att returen uppfyller villkoren enligt avsnitt 4 Returer, kreditering kan ta upp till 30 dagar.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor avseende returer accepteras.

5. Reklamation och garanti

5.1 Allmänt Alla produkter som reklameras skall förses med ett RMA-nummer (“RMA-ID”) samt skickas in med av EFUEL tillhandahållen fraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. RMA-numret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet.

Vanligtvis skickas ersättningsprodukt vid godkänd reklamation ut till Kund tillsammans med returfraktsedel för reklamerad produkt, dock förbehåller sig EFUEL rätten att hantera detta på annat sätt. Alla reklamerade produkter samt eventuella tillbehör eller av EFUEL försedda produkter som påverkats av åtgärd för reklamerad produkt ska returneras till EFUEL inom 30 dagar från godkänt reklamationsärende.

För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i EFUELs garantiåtagande.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Garantitid från respektive tillverkares garantilöften gäller. Garantilöftena återfinns på respektive tillverkares hemsida eller produktblad. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att EFUEL har godkänt reklamerad produkt för eventuell åtgärd.

Om EFUEL mottager en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel Kunden uppgivit, förbehåller sig EFUEL rätten att debitera Kunden en felsökningsavgift på 160 kronor samt returfrakt.

EFUEL förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en reklamerad produkt skall repareras, ersättas av identisk alternativt likvärdig produkt eller krediteras om produkten utgått ur sortimentet.

EFUEL förbehåller sig rätten att hänvisa Kunden till extern servicepartner i eller utanför Sverige för utbyte/reparation av defekt vara. I båda dessa fall står Kunden för fraktkostnaden. För reklamationer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av Kund, och som därmed går i retur till EFUEL, förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift på 160 kronor.

Utnyttjandet av RMA-nummer innebär att ovanstående villkor avseende retur av reklamerade produkter accepteras.

5.2 Kreditering av ersättningsvaror vid reklamation Krediteringar av ersättningsprodukter vid reklamation sker enligt det pris som Kunden fakturerats för ersättningsprodukten. Kreditering sker vid mottagande av defekt produkt förutsatt att returen samt reklamation uppfyller villkoren enligt avsnitt 5 Reklamation och garanti.

5.3 Retur av reklamerade produkter Om Kund inte returnerar reklamerade produkter enligt 5.1 Allmänt kommer EFUEL inte att kreditera fakturan för ersättningsprodukter. Kund blir därmed skyldig att betala fakturan.

6. Ansvar

6.1 Ansvarsbegränsning EFUEL ansvarar endast för direkta skador som uppstår till följd av EFUELs brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. EFUEL ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst, minskad eller avbruten affärsverksamhet, missade affärsmöjligheter, förlust av data, förlust av ”goodwill” eller några andra indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för EFUEL ska aldrig överstiga (a) den beloppsbegränsning som stadgats i aktuella Branschvillkor, eller (b) om någon sådan beloppsbegränsning inte stadgats, 10 % av Produktens nettopris. Begränsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av EFUELs grova oaktsamhet eller avsiktliga överträdelse.

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot EFUEL så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för kravet uppstod. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav och EFUEL är fri från ersättningsskyldighet.

6.2 Force Majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges i det följande (“Befriande Omständighet”) och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, statliga ingripanden, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, fördyrande omständigheter, blockad, brand, naturkatastrof, olyckshändelse av större omfattning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemi, epidemi, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, valutarestriktioner, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i, utebliven, eller försening av leveranser från leverantörer eller underleverantörer som orsakas av sådana Befriande Omständigheter.

Om Part önskar åberopa en Befriande Omständighet, ska Part omedelbart underrätta den andra Parten när det finns risk att förpliktelse enligt dessa Villkor inte kan infrias eller blir fördröjda. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

När en Part ställer in sina förpliktelser med stöd av denna punkt 6.4, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Vardera Part har rätt att avbryta förpliktelserna enligt dessa Villkor med tre (3) månaders varsel om Villkorens fullgörande försenas under mer än tre (3) månader.

6.3 Tillämplig lag och tvister Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist rörande tillämpningen av dessa Villkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan EFUEL och Kunden. Eventuella tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.