Loading...
Loading...

Integritetspolicy

Insamling av information. Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret) När du besöker webbplatsen tar vi dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information och syfte. Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Kontakta dig via e-post eller telefonnummer (om du fyller i det i kontaktformuläret)

Förbättra vår hemsida Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies. Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Radera personuppgifter. Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på support@efuel.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Hur uppfyller EFUEL slutkundernas informationsbehov enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR? Om personuppgifter inte har samlats in från den registrerade ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande information:

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter och, i förekommande fall, den personuppgiftsansvariges representant,

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om tillämpligt,

Syftet med den avsedda behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för behandlingen,

Vilka kategorier av personuppgifter som berörs,

Eventuella mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna,

i tillämpliga fall, att den registeransvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i en tredje stat eller en internationell organisation och huruvida kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå eller inte eller, när det gäller de överföringar som avses i artiklarna 46 eller 47 eller artikel 49.1 andra stycket, en hänvisning till de nödvändiga eller lämpliga skyddsåtgärderna, hur man kan få en kopia av dem eller var de har gjorts tillgängliga.

Utöver den information som avses i punkt 1 ska den registeransvarige förse den registrerade med följande information som är nödvändig för att garantera den registrerade en rättvis och öppen behandling:

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, de berättigade intressen som den registeransvarige eller en tredje part har,

rätten att från den registeransvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av den registrerade och att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet,

Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

Den källa från vilken personuppgifterna kommer och, i förekommande fall, om de kommer från offentligt tillgängliga källor,

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 och, åtminstone i dessa fall, relevant information om den underliggande logiken och om betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Samtycke. Genom att använda vår webbplats & kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB