Loading...
Loading...

EFUEL Partner - Allmänna Försäljningsvillkor

Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB Försäljningsvillkor – gäller från 1:a september 2023.

1. Allmänt

Dessa villkor ("Villkoren") tillämpas vid all försäljning från Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, nedan kallat "EFUEL", till dess kunder, nedan kallad "Kund", (gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”) om inte annat överenskommits skriftligen.

EFUELs Kunder utgörs av dess återförsäljare, som saluför/säljer vidare EFUELs produkter till slutkunder. Det finns en årlig miniminivå för köp om 7000 kronor, denna beräknas per kalenderår. EFUEL förbehåller sig rätten att stänga av kontot för Kunder som inte uppfyller miniminivån för köp.

Genom att registrera ett konto i Partnerportalen på efuel.se samt vid genomförande av köp godkänner Kund dessa Villkor.

Definitioner: I dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan:

“Villkor” avser dessa försäljningsvillkor

“Webbplatsen” avser efuel.se med undersidor

“Branschvillkor” avser ALEM 09

**“Avtalskunder” **kunder som ingått specifikt ramavtal där vissa villkor ersätter eller kompletterar dessa Försäljningsvillkor

“CE” förkortning av “Customer Excellence och avser EFUELs kundtjänst

1.1 Avtalsdokument

Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen anges:

  • De mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtal om sådant finns, exempel Avtalskunder

  • Dessa Försäljningsvillkor

  • Tillämpliga Branschvillkor

2. Försäljningsvillkor

2.1 Priser

Vid varje ordertillfälle tillämpas gällande prislista, lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. EFUEL förbehåller sig rätten att korrigera avtalat pris eller göra korrigeringar av prislistan p.g.a. förändring i valuta-, produktions-, råvaru-, admin-, leverantör-, underleverantör- eller transportkostnader. EFUEL förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter, andra avgifter eller skatter. EFUEL förbehåller sig rätten att justera gällande prislista löpande och underrättelse sker genom redovisat pris och prislista som tillämpas vid ordertillfället.

2.2 Betalningsvillkor

Kund som har godkänd kredit (vilket kan erhållas efter genomförd kreditupplysning) har möjlighet att handla mot faktura där betalning ska erläggas inom 20 dagar från fakturadatum. Avtalskunder kan erhålla andra betalningstider. Fakturan levereras avgiftsfritt i PDF-format via e-post som standard. E-faktura finns som alternativ.

Dröjsmålsränta efter fakturans förfallodatum debiteras med Riksbankens referensränta +8% samt en påminnelseavgift på 60 kronor.

2.3 Övriga betalningsvillkor

EFUEL förbehåller sig rätten att sätta och ändra kreditgräns för Kunden. Därtill äger EFUEL rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar, säga upp Kundens konto eller upphöra att leverera under dessa Villkor om Kunden är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor.

Kunder som ej har kredit eller om kreditgränsen överskridits har möjlighet att göra en förskottsbetalning eller betala med kort innan ordern skickas.

2.4 Fraktkostnad

Leverans är fraktfritt enligt leveransvillkor INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation sektion 2.5 Expeditionsavgift och 2.92 Territorium samt för större beställningar som skickas med pallfrakt. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en pallavgift om 500 kronor per pall. Detta gäller även om ett enskilt kolli överstiger 35 kg eller har ett mått över 150 cm. Denna kostnad framgår ej av orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund. För leverans utanför EFUELs Territorium kan extra leveranskostnader tillkomma, se 2.92 Territorium.

2.5 Expeditionsavgift

För ordrar under 1000 kronor (exklusive moms, frakt och andra avgifter) förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en expeditionsavgift på 160 kronor. Denna kostnad framgår ej på orderbekräftelsen utan endast på fakturan till Kund. EFUEL förbehåller sig rätten att fakturera tillkommande fraktkostnader enligt 2.4 Fraktkostnad samt 2.5 Expeditionsavgift separat i efterhand.

2.6 Produktinformation på Webbplatsen

EFUEL reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. EFUEL har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen på Webbplatsen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kunden att underrättas och EFUEL kommer att invänta Kundens godkännande av det ändrade priset innan Kundens beställning skickas.
Bilder och övrig information på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer och EFUEL garanterar inte att bilderna återger varans exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

2.7 Annullering av order

Det är möjligt att annullera en order fram till att ordern hanteras av lagret. Om Kunden ångrar sig efter denna tidpunkt behöver Kunden göra en retur (se nedan under avsnitt 4 Retur).

2.8 Kontouppgifter

Om Kund använder inloggning via Webbplatsen ansvarar Kunden för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord samt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker Kunden till att åta sig ansvaret för alla aktiviteter som sker via Kundens konto. Kunden måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert. Kunden måste informera EFUEL omedelbart om Kunden har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt.

EFUEL förbehåller sig rätten att inaktivera ett konto om det råder misstanke om att kontot används på ett obehörigt sätt. EFUEL informerar Kunden omedelbart vid sådan misstanke och återaktiverar kontot efter att Kund åter säkerställt att kontouppgifter och lösenord är säkert.

2.9 Adress och leveransuppgifter

Kund är ansvarig för att rätt leverans- och fakturaadress är angett för sitt konto. Vid felaktiga leverans- eller faktureringsuppgifter i samband med lagd order förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift om 160 kronor.

2.91 Återtagande- och äganderättsförbehåll

EFUEL förbehåller sig rätten att återta av EFUEL sålda produkter som lagerhålls av kund. När dessa lagerhålls av Kund skall de hållas åtskilda från Kundens övriga varor och tydligt märkas som EFUELs produkter, tills dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor.

2.92 Territorium

EFUELs primära Territorium innefattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. EFUEL förbehåller sig rätten att frångå dessa Villkor helt eller delvis om verksamhet sker utanför detta Territorium. Vid verksamhet utanför detta Territorium appliceras exempelvis andra, leverans-, retur- samt reklamationsvillkor. Frågor och ärenden gällande detta hanteras från fall till fall i direkt kontakt med representant från EFUEL.

3. Leveransvillkor

För leveranser följer EFUEL INCOTERMS® 2020 DAP (levererad till angiven plats), med reservation för vad som beskrivs i sektion 2.4 Fraktkostnad, 2.5 Expeditionsavgift samt 2.92 Territorium. Kunden är vid mottagande ansvarig för att bekräfta att levererade produkter motsvarar orderbekräftelse samt följesedel. Om produkter saknas i beställningen ska Kund informera EFUEL snarast möjligt och senast 14 dagar efter leverans. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav.

3.1 Leveranssätt

Leverans sker inom Sverige med antingen Schenker, DHL eller annan speditör. EFUEL förbehåller sig rätten att ändra av Kund valt leveranssätt.

Order som lagts före kl. 07:00 på vardagar skickas vanligen samma dag från EFUELs lager. Vid mottagande av utkörning kan legitimationskontroll ske av mottagaren och antingen ID-kort eller Tjänste-ID skall visas samt att försändelsen skall signeras av mottagaren. Detta för att försvåra för bedrägerier och skydda Kundens försändelse. EFUEL ansvarar ej för att legitimationskontroll har utförts vid eventuell tvist eller att försändelsen kvitterats av kunden.

Om leverans med bud ej kan ske, pga. att kontoret är stängt eller annat liknande förhinder, går godset i retur till EFUEL och kommer att skickas om till mottagaradressen med av EFUEL vald transportör. EFUEL förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om 160 kr. Detta gäller även om försändelsen inte hämtas ut hos ombud och därav returneras till EFUEL.

3.2 Restorder och delleverans

Kund kan lägga en order av produkter som tillfälligt är slut i lager ("Restorder") med undantag för vad som anges nedan.

EFUEL förbehåller sig dock rätten att neka Restorder från Kund, detta kan exempelvis vara fallet i förhållande till produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt eller att produkten utgått ur sortimentet.

När Kund beställer en produkt som tillfällig inte finns i lager förbehåller sig EFUEL rätten att leverera hela ordern när alla varor återkommit i lager. Dock med två undantag:

  • Delleverans specifikt efterfrågas av Kund för en given order

  • I sällan förekommande fall där EFUEL förbehåller sig rätten att fatta beslut om delleverans, exempelvis om leveransprognos från leverantör är osäker eller ändras.

Vid delleverans framgår alltid tydligt av följesedeln vilka produkter som levererats samt kvarstår att leverera vid senare tillfälle.

3.3 Transportskador

Mottagaren ska vid mottagandet kontrollera godset och bekräfta att antal kollin överensstämmer med fraktsedel och orderbekräftelse. Synliga transportskador på godset ska direkt och alltid av mottagaren anmälas till transportören. För att en reklamation avseende transportskador ska vara giltig ska eventuella fraktavvikelser noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören direkt vid leverans. Därefter ska Kund informera EFUEL enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods. I tillägg så måste eventuella ej synliga transportskador, dv.s. skador som kan ha skett p.g.a. hantering men som inte syns på emballage vid mottagande, anmälas till EFUEL inom 5 dagar efter mottagande enligt 3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods.

3.4 Borttappat gods

Om leverans från EFUELs lager har bekräftats men godset inte mottagits inom vad som anses vara normal leveranstid ska Kund snarast, men senast inom 14 dagar från att ordern lades, anmäla detta till EFUEL via kontakt med CE. EFUEL startar reklamation mot transportören och förser Kund med de varor som saknas. Sedvanlig polisanmälan kommer att göras och Kund förväntas vara medhjälplig för att lösa eventuell tvist.

3.5 Reklamation vid transportskada och borttappat gods

Vid reklamation av transportskada eller borttappat gods ska Kund alltid kontakta CE och få ett RMA-nummer (RMA-ID) tilldelat för den reklamerade försändelsen. Om villkoren enligt 3.3 Transportskador och 3.4 Borttappat gods efterlevts kommer då ansvaret övergå till EFUEL och Kund kommer att ombesörjas med nya produkter.

4. Returer

4.1 Allmänt

Returer accepteras om returförfrågan görs inom 30 dagar från fakturadatum. Alla ordrar och produkter som returneras skall godkännas av CE samt förses med ett returnummer (“Retur-ID”) och skickas in med av EFUEL tillhandahållen returfraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om i inloggat läge på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. Kund ansvarar för att meddela CE order- eller fakturanummer, antal kolli och vikt. EFUEL förbehåller sig rätten att neka en returförfrågan. Om Kunden avser byta returnerad produkt mot ny produkt görs detta separat genom att lägga en ny beställning via Webbplatsen. Returfraktsedel skickas som regel per e-post om inte annat efterfrågas.

Returnumret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet. För alla returer tillkommer en returavgift på 160 kr. För returer där de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris överstiger 20 000 kr förbehåller sig EFUEL rätten att debitera en returavgift om 10% av de returnerade varornas sammanlagda försäljningspris.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt returnummer, eller som inte överensstämmer med returnummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Produkter som returneras skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Vid transportskador förorsakade av bristfälligt emballage, om varan inte är komplett med felfritt originalemballage och alla tillbehör kommer EFUEL återsända varan till avsändaren samt ta ut en administrationsavgift på 160 kr och returfrakt debiteras avsändaren.

För returer som beror på fel från EFUELs sida (exempelvis leverans av fel produkt, fel antal produkter eller liknande) tillämpas ingen avgift. Dock ska retur godkännas av CE samt förses med returnummer samt returneras enligt de riktlinjer som framgår av dessa Villkor.

Utfärdande av returnummer innebär inte att EFUEL har godkänt returen, returen godkänns först efter inspektion där det säkerställts att returen efterlever dessa Villkor.

4.2 Kreditering av returnerade varor

Krediteringar av godkänd retur sker enligt det pris som Kunden fakturerats med avdrag för returavgiften på 160 kr samt om applicerbart 10% av varornas sammanlagda försäljningspris. Kreditering sker efter mottagande samt slutligt godkännande av returen förutsatt att returen uppfyller villkoren enligt avsnitt 4 Returer, kreditering kan ta upp till 30 dagar.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor avseende returer accepteras.

5. Reklamation och garanti

5.1 Allmänt

Alla produkter som reklameras skall förses med ett RMA-nummer (“RMA-ID”) samt skickas in med av EFUEL tillhandahållen fraktsedel, vilket Kunden antingen ansöker om på Webbplatsen alternativt får tilldelat av CE. RMA-numret samt fraktsedeln är giltigt upp till 10 dagar efter utfärdandet.

Vanligtvis skickas ersättningsprodukt vid godkänd reklamation ut till Kund tillsammans med returfraktsedel för reklamerad produkt, dock förbehåller sig EFUEL rätten att hantera detta på annat sätt. Alla reklamerade produkter samt eventuella tillbehör eller av EFUEL försedda produkter som påverkats av åtgärd för reklamerad produkt ska returneras till EFUEL inom 30 dagar från godkänt reklamationsärende.

För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i EFUELs garantiåtagande.

Gods som ankommer till EFUEL omärkt, skickas med egen fraktsedel, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Garantitid från respektive tillverkares garantilöften gäller. Garantilöftena återfinns på respektive tillverkares hemsida eller produktblad. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att EFUEL har godkänt reklamerad produkt för eventuell åtgärd.

Om EFUEL mottager en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel Kunden uppgivit, förbehåller sig EFUEL rätten att debitera Kunden en felsökningsavgift på 160 kronor samt returfrakt.

EFUEL förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en reklamerad produkt skall repareras, ersättas av identisk alternativt likvärdig produkt eller krediteras om produkten utgått ur sortimentet.

EFUEL förbehåller sig rätten att hänvisa Kunden till extern servicepartner i eller utanför Sverige för utbyte/reparation av defekt vara. I båda dessa fall står Kunden för fraktkostnaden. För reklamationer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av Kund, och som därmed går i retur till EFUEL, förbehåller sig EFUEL rätten att ta ut en administrationsavgift på 160 kronor.

Utnyttjandet av RMA-nummer innebär att ovanstående villkor avseende retur av reklamerade produkter accepteras.

5.2 Kreditering av ersättningsvaror vid reklamation

Krediteringar av ersättningsprodukter vid reklamation sker enligt det pris som Kunden fakturerats för ersättningsprodukten. Kreditering sker vid mottagande av defekt produkt förutsatt att returen samt reklamation uppfyller villkoren enligt avsnitt 5 Reklamation och garanti.

5.3 Retur av reklamerade produkter

Om Kund inte returnerar reklamerade produkter enligt 5.1 Allmänt kommer EFUEL inte att kreditera fakturan för ersättningsprodukter. Kund blir därmed skyldig att betala fakturan.

6. Tredjepartsprodukt

"Tredjepartsprodukt" avser de verktyg och mjukvaruprodukter som antingen identifieras som tredjepartsprodukter eller tydligt tillhör tredje part.

Om Tredjepartsprodukter tillhandahålls inom ramen för av dessa Villkor, ska leverantören av Tredjepartsproduktens avtalsvillkor gälla för ansvar och brister i Tredjepartsprodukten.

Den Part som tillhandahåller eller på annat sätt inkluderar ansvar från tredje part ska inte inkludera fel i en Tredjepartsprodukt. Om en sådan Part också tillhandahåller Tredjepartsprodukter inom ramen för Villkoren ska licensbestämmelserna för Tredjepartsprodukterna ha företräde framför bestämmelserna i Avtalet.

7. Ansvar

7.1 Ansvarsbegränsning

EFUEL ansvarar endast för direkta skador som uppstår till följd av EFUELs brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. EFUEL ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst, minskad eller avbruten affärsverksamhet, missade affärsmöjligheter, förlust av data, förlust av ”goodwill” eller några andra indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för EFUEL ska aldrig överstiga 10 % av Produktens nettopris och max 100.000 kr.

Begränsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av EFUELs grova oaktsamhet eller avsiktliga överträdelse.

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot EFUEL så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för kravet uppstod. Framställs kravet senare ska Kunden anses ha försuttit sin rätt att framställa krav och EFUEL är fri från ersättningsskyldighet.

7.2 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges i det följande (“Befriande Omständighet”) och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, statliga ingripanden, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, fördyrande omständigheter, blockad, brand, naturkatastrof, olyckshändelse av större omfattning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemi, epidemi, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, valutarestriktioner, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i, utebliven, eller försening av leveranser från leverantörer eller underleverantörer som orsakas av sådana Befriande Omständigheter.

Om Part önskar åberopa en Befriande Omständighet, ska Part omedelbart underrätta den andra Parten när det finns risk att förpliktelse enligt dessa Villkor inte kan infrias eller blir fördröjda. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

När en Part ställer in sina förpliktelser med stöd av denna punkt 6.4, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Vardera Part har rätt att avbryta förpliktelserna enligt dessa Villkor med tre (3) månaders varsel om Villkorens fullgörande försenas under mer än tre (3) månader.

7.3 Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvist rörande tillämpningen av dessa Villkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan EFUEL och Kunden. Eventuella tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB