Loading...
Loading...
Easee | Uppdatering kring åtgärdsplan

Easee | Uppdatering kring åtgärdsplan

16 februari 2024

ElsäkerhetsverketEasee

Vi vill dela viktig information gällande Easees nuvarande situation och hur den påverkar oss som distributör, er som återförsäljare samt era kunder.

Situationens inverkan: Sedan försäljningsstoppet av Easee Home och Easee Charge den 14 mars 2023, har marknaden präglats av osäkerhet och ovisshet. Denna ovisshet berodde på förvirring kring huruvida produkten var farlig eller inte. Det visade sig senare att detta grundade sig i bristfällig dokumentation snarare än en felaktig produkt. Inga incidenter ligger till grund för den införda försäljningsförbudet och Elsäkerhetsverket anser heller inte att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Elsäkerhetsverkets krav: Enligt Elsäkerhetsverket måste Easee ha genomfört sina åtgärder senast i mars 2024 för att avhjälpa riskerna med redan monterade laddstationer. En kontinuerlig dialog har pågått mellan Elsäkerhetsverket och Easee, och om åtgärderna inte anses tillräckliga kan ytterligare åtgärder föreläggas. Easee har skickat dokumentation som ska vara underlag till deras åtgärdsplan.

Beslut 14 februari 2024: Elsäkerhetsverket har nu granskat den inskickade dokumentationen och bedömt att underlaget inte är tillräcklig för att eliminera elsäkerhetsbristerna.


Uppdatering från elsäkerhetsverket, 2024-03-04

Vad händer efter den 14:de mars när företagets åtgärder ska vara införda? Kan boxarna fortsättas att användas då?

Sista datum för återrapportering av hur elsäkerhetsriskerna har eliminerats är den 14 mars. Det betyder inte att varje enskilt exemplar ska vara klart, men arbetet bör vara pågående och åtgärden vara tillräcklig.

Efter att Elsäkerhetsverket mottagit Företagets återrapportering kommer vi att arbeta med att göra bedömning av hur riskerna har omhändertagits. Hur lång tid det tar beror på informationens omfattning men sannolikt kan det ta några veckor.

Beroende på vad bedömningen visar kan det vara så att vi också måste inväntar den pågående processen i Förvaltningsrätten, där förhandlingar är inplanerade 24-25/4. Efter avslutade förhandlingar kommer det att dröja ytterligare några veckor innan rättens beslut kommer.

Elsäkerhetsverkets uppfattning är att de åtgärder som hittills har redovisats inte är tillräckliga för att eliminera konstruktionens elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket bedömer att de identifierade bristerna inte innebär en omedelbar fara för liv och egendom, men riskerna ökar allteftersom produkten åldras.

Laddboxarna kommer fortsatt att kunna användas men användare ska vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och annat som kan indikera fel. Låt heller inte laddboxen var inkopplad till fordon eller annan utrustning när den inte används.

Läs mer här


Vi på EFUEL inväntar nu vidare besked och uttalande kring åtgärder från Easee och kommer hålla er uppdaterade. För att underlätta situationen och besvara eventuella frågor, förmedlar vi vidare en Q&A från Easee.

Q&A

Hur svarar ert företag på Elsäkerhetsverkets utfall? Svar: Det är tydligt att vi inte har levererat dokumentation enligt Elsäkerhetsverkets förväntningar. Vi arbetar för att ta itu med deras invändningar och förbereder oss också för rättssaken i april.

Var ni medvetna om dessa säkerhetsproblem innan Elsäkerhetsverkets kommunikation? Svar: Vi har varit medvetna om Elsäkerhetsverkets ståndpunkt sedan det ursprungliga beslutet de fattade som vi överklagade i mars förra året. Produkterna har från början designats och utvecklats med säkerheten i åtanke och de nödvändiga säkerhetsnivåerna har validerats av ackrediterade testhusrepresentanter och riskbedömningar.

Hur kommer denna situation att påverka kunder med installerad laddboxar? Svar: Våra kunders säkerhet förblir vår högsta prioritet. Vi försäkrar alla våra användare att de kan fortsätta att använda sina laddare säkert, med stöd av valideringar från ackrediterade testhus.

Vilken tidsplan ser ni för att lösa dessa problem? Svar: Vi är engagerade i att möta Elsäkerhetsverkets förväntningar och att snabbt ta itu med deras invändningar. Vi förbereder oss också för den kommande rättegången.

Kommer det att bli några återkallelser på grund av dessa säkerhetsproblem? Svar: Vi är fokuserade på rättegången för att ta itu med eventuella problem och säkerställa kundsäkerheten. Elsäkerhetsverket har angett att kunder kan fortsätta att ladda som vanligt.

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av att installera en extern RCD? Svar: Vårt huvudfokus är att säkerställa regelföljsamhet och säkerhet. Eventuella ekonomiska konsekvenser övervägs noggrant som en del av vår åtgärdsplan.

Är det nu farligt att använda en Easee-laddare? Svar: Nej, det är inte farligt. Kunder kan fortsätta att använda sina laddare som vanligt medan vi arbetar med att åtgärda de uppmärksammade problemen. Elsäkerhetsverket har inte infört något användningsförbud för Easee-laddare.

Kommer Easee att få mer tid att lösa dessa problem? Svar: Vår tidsplan är inriktad på den kommande rättegången i april, där vi siktar på att lägga fram vårt fall.

Hur kan användare försäkras om laddarens säkerhet? Svar: Användarsäkerheten är vår prioritet. Våra laddare har testats och bekräftats säkra av ackrediterade testhus, och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi uppfyller Elsäkerhetsverkets förväntningar.

Varför godkänner inte ESV åtgärdsplanen om huvudproblemet huvudsakligen var dokumentation, som nu är på plats? Svar: Med respekt för den kommande rättegången önskar vi inte spekulera. Vi är engagerade i att säkerställa att våra produkter uppfyller alla säkerhetsstandarder och avser att ta itu med deras problem. Vår prioritet förblir säkerheten och tillförlitligheten hos våra produkter, för att säkerställa att de uppfyller de högsta standarderna.

EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB