Loading...
Loading...
Vad händer om man laddar en elbil i vanligt uttag?

Vad händer om man laddar en elbil i vanligt uttag?

Det är teoretiskt möjligt att ladda elbilen via ett vanligt uttag. Däremot avråder både Elsäkerhetsverket detta och flera företag inom branschen har påtalat att det borde vara obligatoriskt med laddbox. Orsaken är den förhöjda risken som tas vid laddning direkt via uttaget.

När en elbil köps ingår det alltid en kabel som kan kopplas in mellan bilens laddare och ett vanligt 230 V vägguttag. Det innebär att många väljer att ladda bilen via dessa uttag över natten. Detta avråder däremot Elsäkerhetsverket för och det finns exempel där en hel bostad brunnit ner på grund av att brand uppstod vid en sådan laddning.

”Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag”.

I Elsäkerhetsverkets broschyr ”Ladda elbilen” står det att de avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Laddning kan alltså ske i dessa uttag men det ska i så fall ske tillfälligt och under uppsyn. I detta fall bör även installationen har setts över av en certifierad elektriker.

Så säger Elsäkerhetsverket:

Rekommenderar Typ 2 don med laddning enligt mod 3

I val av laddstation rekommenderar Elsäkerhetsverket att Typ 2 don används som ger laddning enligt mod 3. Därmed ges högst säkerhet via jordfelsbrytare med DC skydd samt övervakning av laddningen. Mod 3 innebär att strömmen automatiskt bryts om kontakterna dras isär.

Installation ska utföras av certifierat elsäkerhetsföretag

Laddbox ska alltid installeras av ett certifierat elsäkerhetsföretag som är certifierad för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el”. Vid minsta osäkerhet om företaget har rätt certifiering kan detta kontrolleras på Elsäkerhetsverkets E-tjänst.

Laddning via uttag enbart som ”tillfällig lösning”

På grund av den förhöjda brandrisken rekommenderar Elsäkerhetsverket att laddning i vanligt uttag enbart utförs vid enstaka tillfällen då laddning inte kan ske på annat sätt och inte som en regelbunden lösning. Det kan exempelvis innebära att laddning behöver ske i sommarstugan eller hos en bekant där någon laddstation inte finns.

I detta fall anges att strömmen ska dras ner till 8 – 10 ampere samt att du ska ha ”uppsikt över laddningen”.

”Schukoladdning, alltså laddning i vanligt uttag, ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre” / Elsäkerhetsverket.se

Jordfelsbrytare är inte ett tillräckligt skydd

En missuppfattning är att hemmets jordfelsbrytare ska ge det skydd som behövs. Dessa skapar en mycket stor trygghet så länge som normala elprodukter används i hemmet. De är däremot inte anpassade för den kraftiga påfrestning som laddning av elbilar innebär. Elsäkerhetsverket anger därför att ”jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar”.

Laddning via vanligt eluttag är:

Långsam laddning

Skulle laddning ändå ske bör du förvänta dig en betydligt långsammare laddning än om detta skett med en laddbox.

Inte styrbart

Om laddning sker i vanligt uttag ska aldrig grendosa, timer eller annan installation sättas in. Det innebär även att någon styrning är omöjlig att skapa. Flera laddboxar har däremot denna möjlighet med exempelvis appar som används för att schemalägga laddning och se inställningar.

Osäkrare

De kablar och uttag som finns i ett hushåll är inte dimensionerade för den belastning som uppstår när elbilens batteri ska laddas. En laddning som skapar stor belastning under ett flertal timmar vilket därmed ökar risken för att kortslutning och brand ska uppstå.

Uppmärksammat fall

Ett uppmärksammat fall är en villa i Sunne som brann ner till grunden år 2018. Det var då det första kända tillfället då ett helt hus brunnit på grund av en elbilsladdning i vanligt uttag.

”Om man inte vill skaffa en laddbox ska man i alla fall kolla med en elinstallatör innan man laddar i ett vanligt uttag. En installatör kan kontrollera vilket skick kablaget är i och avgöra om det är lämpligt att ladda en elbil där.” – Daniel Gamst från Vattenfall i en intervju till Expressen.

Risk för överbelastning

Inte säkert att försäkringsbolaget ersätter

Skulle det uppstå en skada eller brand finns även risken att ditt försäkringsbolag väljer att minska ersättningsnivån eller helt neka dig ersättning. Orsaken är att du medvetet påverkat hemmets elsystem på ett sätt som ökat brandrisk och risk för kortslutning.

Dessutom finns det generellt ett krav på att alla elinstallationer ska vara utförda av certifierad elektriker. Väljs laddning ske via uttag i hemmet (för kortare tid) bör hela installationen granskas av en elektriker. Ett exempel är att ett separat uttag skapas för detta med en enskild säkring.

Lösning – Använd alltid laddbox

För ökad säkerhet bör laddbox alltid installeras. Även om det finns fördelar i snabbare laddning samt mobil styrning av dessa enheter så är det primärt säkerheten som är avgörande. Med allt fler bränder på grund av laddningar i vanliga uttag anser även flera aktörer inom branschen att laddbox borde vara obligatorisk för alla bilägare.

För även om Elsäkerhetsverket avråder laddning i vanliga uttag sedan 2018 så är det fortfarande många elbilsägare som antingen inte är medvetna om risken de tar eller anser att det ”inte är värt” att installera en laddbox.

I en undersökning av SIFO svarade enbart 45 % att de inte laddar elbilen i ett vanligt uttag på grund av den förhöjda brandrisken. Därmed betyder det att över 50 % valde det betydligt farligare alternativet år 2018. Någon nyare undersökning om förhållandet har ändrats sedan dess har inte utförts.

Datum för publicering: 22 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB