Loading...
Loading...
Krav på laddplats i anslutning till nya parkeringsplatser

Krav på laddplats i anslutning till nya parkeringsplatser

Med den nya lagen, som implementerar ett EU-direktiv, finns idag krav på laddinfrastruktur samt laddpunkter vid nybyggda fastigheter. Finns det minst 10 parkeringsplatser i, eller vid, flerbostadshus är kravet att infrastruktur finns till samtliga platser. Vid kommersiella byggnader räcker det med infrastruktur till 20 % av platserna samt en laddpunkt. Ytterligare skärpningar kommer 2025.

Första steget till nuvarande lag togs 2016 när EU-kommissionen presenterade ett paket med ett flertal förslag under namnet ”Ren energi för alla”. Det handlade både om vilken energiprestanda som skulle krävas i byggnader och hur förnybar energi skulle premieras. En av punkterna handlade om hur växlingen till fossilfria bränslen ska kunna påskyndas.

Efter att EU:s energiprestandadirektiv (2010/31/EU) röstats igenom fick svenska myndigheter uppdraget att utreda hur direktiven skulle kunna implementeras i svensk lagstiftning. Boverket fick därmed uppgiften att ”utreda vilka nya regler som behövde gälla för laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv.”

Målet med denna lag är alltså att det ska det ska vara enklare att äga en elbil. Bristen på laddplatser har nämligen blivit ett problem för ökad försäljning.

Just nu är vi lite i ett moment 22. Det finns inga stolpar uppe och därför köper man inte elibil och eftersom man inte köper elbild finns det inga laddstolpar, säger Rickard Nordin (C) till Ekot.

Krav på laddpunkter och laddinfrastruktur

Lagen innebär att det måste byggas laddpunkter och laddinfrastruktur vid vissa nybyggnationer. Detta förutsatt att det är flerbostadshus eller kommersiella byggnader. Kravet gäller även vid större ombyggnationer eller renovering som påverkar dessa parkeringar eller dess energitillförsel. Det gäller oavsett om parkeringarna är i samband med bostaden eller på intilliggande parkeringsområde.

  • Vid minst 10 parkeringsplatser vid flerbostadshus

I detta fall är kravet att laddinfrastruktur (tomrör) ska dras till samtliga av dessa parkeringsplatser.

  • Vid minst 10 parkeringsplatser på kommersiell parkering

I detta fall är kravet att infrastruktur dras till minst 20 % av parkeringsplatserna samt att det finns minst en laddpunkt. Kravets omfattning gällande laddningspunkter är bestämt i Sverige då EU lät medlemsländerna själva avgöra gränsen för detta krav.

Laddinfrastrukturen utformas därmed för att underlätta för framtida installationer av laddningspunkter vilket även håller kostnaden när dessa behöver installeras. Något krav för infrastruktur eller laddpunkter vid villor finns inte.

Ytterligare krav 2025

Från och med januari 2025 gäller ytterligare krav som påverkar samtliga kommersiella byggnader, dvs inte fastigheter. Detta oavsett om det är nybyggnation eller inte. Då gäller följande:

Minst en laddpunkt ska finnas om bilparkeringen minst har 20 parkeringsplatser och parkeringen är i en byggnad alternativt på tomten till den gällande fastigheten.

Gäller för

I Boverkets rapport 2019:15 framgår att regeln gällande laddinfrastruktur gäller för ”alla uppvärmda bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder”. För att avgöra om en fastighet primärt är bostadshus eller kommersiell fastighet ska arean räknas ut för de olika inriktningarna. Är den huvudsakliga arean bostadshus gäller alltså lagen för bostadshus.

En risk är däremot att nya parkeringshus som byggs inom bostadsområden inte behöver omfattas av dessa nya regler. Detta utifrån att dessa inte behöver vara uppvärmda och är belägna långt från fastigheterna.

Övergångsperiod

Lagen har en övergångsperiod på 12 månader. Med det menas att samtliga ansökningar om bygglov, inom det begränsade området, som kommer in efter 2021 innefattas av lagen.

Implementeringen av EU-direktivet sker i plan- och bygglagen (2010:900). Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för att det implementeras vid ansökan om bygglov samt även utövar tillsyn för att kontrollera att lagen efterföljs.

Datum för publicering: 21 juni 2022


EFUEL

Om oss

© 2024 Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB