Återbetalningspolicy

§ 1 Parterna

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad "Kunden") och Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, organisationsnummer 559234-8733, (hädanefter kallat "Efuel"). Kunden och Efuel benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för efuel’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren vid försäljning av molntjänst (”molntjänst”) till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Efuel’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Efuel’s hemsida, www.efuel.se

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Efuel’s hemsida bekräftar Efuel köpet genom att skicka en orderbekräftelse och vid köp från offert skickas faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Efuel’s affärslokaler

4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, molntjänst, Laddkabel eller Installation via Efuel’s hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Efuel (retur@efuel.se) att Kunden ångrar ingåendet av avtalet. Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som skall returneras. En avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning tas ut från det återbetalade beloppet. Du är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. Din återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 5 Returnering av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Efuel utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Efuel om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Efuel enligt punkt 5.1 ska skickas till: Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB, CO/ Dreamlogistics AB, Produktionsvägen 10, 262 96 Strövelstorp.

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Efuel har tagit emot den. Efuel rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Efuel tar inte emot paket som måste lösas ut.

Returer sker genom EFUEL försorg. Efuel skickar ut returfraktsedel med mail till respektive kund som lämnar in den vara som skall returneras. En avgift på 150 kr för returfrakt och handläggning tas ut från det återbetalade beloppet. Du är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. Din återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi har fått din beställning i retur.

§ 6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Efuel betala tillbaka vad Kunden har betalat. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Efuel fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Efuel’s återbetalning ska göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida Kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Efuel som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion.

6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt markeras på kvittot. § 7 Leverans

7.1 Efuel levererar i hela Sverige. Kunden ombeds kontakta Efuel vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av molntjänst sker normalt inom två (2) arbetsdagar.

§ 8 Köp av Installationstjänster

8.1 Om Parterna avtalar att Efuel ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för Efuel’s utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Efuel’s hemsida, www.efuel.se, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation (”Anpassad installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad installation finns på Efuel’s hemsida.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Efuel föreslår tillgodoser Efuel detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför Efuel detta mot en särskild avgift.

8.4 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Efuel får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Efuel inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Efuel rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Efuel’s orderbekräftelse och ska meddelas till Efuel via email på support@efuel.se med angivande av ordernumret.

8.5 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställning av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

8.6 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

8.7 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

§ 9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Molntjänst framgår av Efuel vid var tid gällande prislista. Gällande prislista finns alltid tillgänglig på www.efuel.se. Efuel reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 Betalning görs via faktura (alternativt i tillämpliga fall genom en betalningslösning via SEB eller andra betalningsinstitut). All betalning sker i svenska kronor.

9.3 Betalning ska vara Efuel tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

9.4 Om betalning inte sker i rätt tid har Efuel, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

9.5 Efuel kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.

9.6 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§ 10 Fel, brister och reklamationsrätt

10.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Efuel’s hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Efuel’s hemsida.

10.2 En vara får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till en annan elbil ska Kunden kontakta Efuel för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

10.3 En Kund har två (2) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Efuel att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

10,5 Varor som skall reklameras måste ett mail med följande uppgifter

Ordernummer

Kontaktperson samt adress och kontaktinformation

Skickas till

Efuel skiskcar därefter ut en returfraktsedel (utan kostnad). Den reklamerade produkten skall återsändas så snarast. DÅ Efuel har erhållit den reklamerade produkten och har säkerställt att reklamationen beror på ett tillverkningsfel och inte ett hanteringsfel så skickas en ersättningsvara till dig som kund.

§ 11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar: (i) Efuel ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och (ii) Efuel ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.2 EFUEL ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas med Laddutrustningen. Köparen är ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. Efuel ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.3 Efuel har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Efuel’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Efuel inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Efuel inte kunde förutse när avtalet tecknades.

§ 12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

• Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

• Att Efuel’s personal, eller av Efuel utsedd person, får erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

• Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare föreligger.

• Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Efuel enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.2 Kunden ansvarar för följande:

• Att platsen för Installation av Laddutrustningen är på en fastighet för vilken Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.

• Att information nödvändig för Efuel’s, eller dennes underentreprenörer, arbete är korrekt.

• Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt.

• Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av köparen är utan brister.

• Att den plats där Installationen av Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet. Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Efuel om skadan.

§ 13 Grön Teknik

Skattereduktion avgår enligt kraven för ”Grön Teknik, kraven hittar du på Skatteverkets Hemsida, www.skatteverket.se, läs igenom och säkerställ att du omfattas av skattereduktionen innan beställning. Efuel förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket nekas. Betalningsvillkor 10 dagar.

Efuel förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att ngn del av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Efuel att söka någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera Efuel,s kvarvarande betalning av standardinstallation samt material som har beställts genom Efuel. Resterande tvistiga del får hanteras mellan respektive installatör och kund.

I samband med att du som kund godkänner en beställning av en standardinstallation så är det ditt ansvar som kund att informera dig om vilka ytterligare till som krävs för att din anläggning skall fungera på ett säkert och funktionellt sätt av den installatör som utför arbetet. I detta ansvar ligger framför allt att förvissa dig om att du som kund och beställare har godkänt till installatören de extra arbete som han eller hon föreslår med de prisuppgifter som anges i Efuel prislist om tillkommande arbeten. Arbeten eller Material utanför Efuel:s erbjudande faller under särskilt ansvar för dig som beställare.

§ 14 Kundtjänst

14.1 Efuel’s kundtjänst kan nås på e-post

§ 15 Behandling av personuppgifter

15.1 Efuel kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter. Kunden samtycker genom detta avtal till att Efuel behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Efuel’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Efuel fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Efuel inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Efuel i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Efuel’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Efuel’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Efuel’s hemsida vid var tid gällande persondatapolicy som finns på www.efuel.se/integritet-gdpr. För frågor eller annat med anledning av Efuel’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Efuel på mail support@efuel.se.

§ 16 Tillämplig lag och tvister

16.1 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.