Specifikation standardinstallation

 

Förutsättningar

• Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

• Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

• Elanläggning uppfyller gällande krav.

• Jordmotstånd < 120 Ω

 

Inför installation

• Installatör kontrollerar central och övrigt så det överensstämmer med den beställning kunden har gjort och om detta innebär standardinstallation. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar att det finns plats i gruppcentral, eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. - Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.

• Installatör kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär med laddbox för elbil. Kan innebära att en höjning av mätarsäkring kan vara nödvändig.

• Installatör kontrollerar med kund att placering av laddbox och personskyddsbrytare är enligt önskemål.

• Installatör stämmer av kabelförläggningsväg med kund.

 

Efter installation

• Installatör utför märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.

• Installatör kontrollerar före idrifttagning av utfört arbete. a. Isolationsmätning. b. Jordningskontroll. c. Funktionskontroll Personskyddsbrytare.

• Installatör kontrollerar att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.

• Installatör kontrollerar laddboxen med avsett testverktyg.

• Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).

• Installatör har en genomgång med kund angående utförd installation.

 

Övrigt

Installation genomförs under ett och samma besök från behörig installatör. I standardinstallationen ingår upp till 20 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta enligt prislista.