Efuel’s allmänna affärsvillkor för Näringsidkare

§ 1 Parterna
Dessa allmänna villkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan näringsidkare, varvid avses en fysisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten eller en juridisk person, (hädanefter kallad "Kunden") och Ifuel elbilsladdning AB, organisationsnummer 556942-6264, Mailbox 548, 114 11, Stockholm (hädanefter kallat "Efuel"). Kunden och Efuel refereras i det följande till som ”Parterna”, och var och en som ”Part”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning
2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Efuel’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget, ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren gäller även vid försäljning av Molntjänst (”Molntjänst”) med tillhörande abonnemang till Kunden. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Efuel’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Efuel’s hemsida, www.efuel.se.

§ 3 Ingående av avtal
3.1 Vid köp av Laddutrustning, Laddkort eller Installation ska Kunden lämna uppgift om namn, adress, epostadress, och i förekommande fall, bolagsform och organisationsnummer. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Efuel’s hemsida, www.efuel.se, Efuel bekräftar köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Leverans
Efuel levererar i hela Sverige. Kunden ombeds kontakta Efuel vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av Molntjänst sker normalt sett inom tre (3) arbetsdagar vid försändelser i Sverige.

§ 5 Priser, betalning och äganderätt
5.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Laddkort framgår av Efuel’s vid var tid gällande prislista. Gällande prislista finns tillgänglig på www.efuel.se. Efuel reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

5.2 Betalning görs via faktura (alternativt i tillämpliga fall genom en betalningslösning via Pirotitet finans AB). Betalningsvillkor är [30] dagar från fakturadatum, om inte annat anges på fakturan. Vid för sen betalning tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), samt i tillämpliga fall påminnelse- och inkassoavgift.

5.3 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§ 6 Köp av Installationstjänster
6.1 Om Parterna avtalar att Efuel ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för utförandet av installationen (”Installation”).

6.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Efuel’s hemsida, www.efuel.se, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en Anpassad Installation (”Anpassad Installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad Installation finns på Efuel’s hemsida, www.efuel.se.

6.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Efuel föreslår så tillgodoser Efuel detta önskemål i den mån det är möjligt och mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad Installation utför Efuel detta mot särskild avgift.

6.4 Om Kunden och Efuel har tecknat avtal om en Anpassad Installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i avtal eller orderbekräftelsen.

6.5 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och tillse att Efuel får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Efuel inte får sådan obegränsad tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Efuel rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) dagar före den tidpunkt som avtalats och ska meddelas skriftligt till Efuel på contact@efuel.se med en hänvisning till ordernumret.

6.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställning av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

6.7 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

§ 7 Förbetalda Laddkort
7.1 Laddstolparna får bara användas till laddning av den typ av elbilar som är godkända för Mode 3-laddning.

7.4 Kunden får inte göra några ingrepp på Laddutrustningen utan föregående skriftligt godkännande från Efuel.

7.5 Kunden ansvarar för att inlogg till molntjänst förvaras på ett säkert sätt och, i förekommande fall, att den personliga koden till molntjänsten skyddas.

§ 8 Fel, brister och reklamationsrätt
8.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Efuel’s hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Efuel’s hemsida.

8.2 Varan får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till annan elbil ska Kunden kontakta Efuel för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

8.3 Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av Kunden. Reklamationstiden är maximalt ett (1) år från det att varan levererades till Kunden respektive från det datum då en tjänst slutförts.

8.4 Vid skador som uppkommit under transport till Kunden ska Kunden reklamera till transportfirman inom sju (7) dagar från leverans. Efuel ansvarar inte för skador som uppkommit under transport.

8.5 För felanmälda varor där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Efuel att kräva betalning av Kunden baserat på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

§ 9 Ansvar
9.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar. (i) Efuel är inte ersättningsskyldigt för indirekta förluster, driftförluster, utebliven vinst, dataförluster, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller liknande; (ii) Efuel ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och (iii) Efuel ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

9.2 Efuel har ingen skyldighet att uppfylla avtalet om detta förhindras av omständigheter som står utanför Efuel’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Efuel inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga omkostnader eller som Efuel inte hade kunnat förutse när avtalet tecknades.

§ 10 Påföljder vid felaktig vara
10.1 Om varan är felaktig kan Kunden kräva att Efuel tillgodogör Kunden genom att antingen avhjälpa felet eller leverera en ny vara till Kunden. Efuel förbehåller sig rätten att välja vilket av alternativen avhjälpande eller omleverans som är lämpligast i det enskilda fallet.

10.2 Om Kunden kan visa att felet är av väsentlig betydelse för Kunden, får Kunden häva köpet. Om felet kan åtgärdas genom avhjälpande eller omleverans enligt § 10.1 inom skälig tid ska Kunden normalt inte äga rätt att häva köpet.

10.3 För att Kunden ska kunna åberopa någon av åtgärderna enligt § 10.1-2 krävs att Kunden har reklamerat till Efuel enligt § 8.3.

§ 11 Påföljder vid felaktig tjänst
Om en tjänst är felaktigt utförd kan Kunden kräva att Efuel tillgodogör Kunden genom att avhjälpa felet. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning med anledning av felet.

§ 12 Påföljder vid dröjsmål
12.1 Om varan inte avlämnas eller blir försenad, eller om en tjänst blir försenad eller inte utförd, och detta inte beror på något förhållande på Kundens sida, har Kunden rätt att hålla inne betalningen. Om köpet gäller en tjänst som förfallit till betalning och om en del av tjänsten utförts har Kunden dock endast rätt att hålla inne en sådan del av betalningen som motsvarar den del av tjänsten som ännu inte fullgjorts av Efuel.

12.2 Vid dröjsmål har Kunden har rätt att kräva fullgörelse av avtalet. Om Kunden kan visa att dröjsmålet lett till att köpet av varan eller tjänsten blivit väsentligen förfelat på grund av Efuel’s dröjsmål, har Kunden rätt att häva köpet. Efuel ersätter dock inte Kunden för eventuella återställningskostnader eller andra kostnader som Kunden har med anledning av det hävda köpet. Kunden har inte rätt till någon ytterligare ersättning med anledning av dröjsmålet.

§ 13 Kundtjänst
Efuel’s kundtjänst kan nås på e-post contact@efuel.se.

§ 14 Tillämplig lag och tvister
14.1 Försäljningsvillkoren regleras av svensk rätt.

14.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans